نرم افزار مدیریت دانش

نرم افزارمدیریت دانش

يكي از اساسی ترین فاکتورهای ایجاد یکپارچگی در ساختار و فرآیندهای سازمان، تحت کنترل قرار دادن مدارک، مستندات و مکاتبات پروژه ها است تا بتوان به شکلی واحد و تحت سیستمی مشخص آنها رامطابق با نیازهای

سازمان و موسسات دسته بندی نمود و مورد استفاده قرار داد .مدیریت دانش به منظور در دسترس قرار دادن اطلاعات ودانش های علمی افراد داخل مجموعه به کار گرفته می شود ،به گونه ای که در زمان نیاز در اختیار افراد

قرار می گیرد.مدیریت دانش شامل یک سری راهکار برای شناسایی، ایجاد، پخش و تطبیق تجارب در سازمان می‌باشد. نرم افزار مدیریت دانش این امکان رابه شما می دهد تا اندوخته های سازمانی خود را بصورت طبقه بندی

شده حفظ ،بازیابی و استفاده کنید.

همچنین با استفاده از نرم افزار مدیریت دانش همه کارکنان به پیشرفت یکدیگر با به اشتراک گزاری فکر و دانش خود کمک می کنند.

امکانات نرم افزار مدیریت دانش

کسب و حفظ داراییهای فکری

کاهش هزینه های عملیاتی وافزایش بهره وری

ایجاد یک بانک دانش سازمانی قابل جستجو

شناسایی کمبودهای دانشی

اطمینان از ارزش محتوای دانشی

کاهش زمان آموزش کارکنان

تعریف پروژه ها

آپلود فایلهای دانشی در درختواره دانش

مشاهده و دسته بندی فایلها و درختواره ها بر اساس پروژه

آیا می خواهید نرم افزار دلخواه خود را داشته باشید؟

با تماس بگیرید