نرم افزارهای تولیدی

نرم افزار مدیریت دانشنرم افزار مدیریت دانش
نرم افزار مدیریت دانش
نرم افزارهای تولیدی
يكي از اساسی ترین فاکتورهای ایجاد یکپارچگی در ساختار و فرآیندهای سازمان، تحت کنترل قرار دادن مدارک، مستندات و مکاتبات پروژه ها است تا بتوان به شکلی واحد و تحت سیستمی مشخص آنها رامطابق با نیازهای سازمان و موسسات دسته بندی نمود و مورد استفاده قرار داد .مدیریت دانش به ...
Read More
نرم افزار مخصوص صرافینرم افزار مخصوص صرافی
نرم افزار مخصوص صرافی
نرم افزارهای تولیدی
این سیستم صرفا برای صرافی طراحی و تولید شده و این امکان را دارد که هر نمایشگر در دفتر مرکزی و یا شعبه صرافی در سراسر کشور را پوشش دهد . این سیستم با اتصال به سایت صرافی آخرین رخداد وارد شده را دریافت کرده و بصورت کلی و ...
Read More
CRMCRM
CRM
نرم افزارهای تولیدی
در دنیای امروز توجه به مشتریان و خواسته ای آنها از نکات بسیار مهم می باشد . به همین دلیل است که جلب رضایت مشتری از نیاز های ضروری سازمان به شمار می رود چون می تواند باعث رکود یا شکوفایی وضعیت اقتصادی هر واحد تجاری شود . امروزه ...
Read More